Közbeszerzési referens

Közbeszerzési referens

Közbeszerzési referens
Szakmai továbbképzés

A képzés célja

A képzésben résztvevő megismerje, alkalmazza:

 • Megállapítja az ajánlatkérői minőség fennálló voltát
 • Azonosítja a közbeszerzés köteles tevékenységeket és elhatárolja más beszerzési vagy versenyeztetési területektől
 • Alkalmazza a közbeszerzési törvényt és annak végrehajtási rendeleteit
 • Nyomon követi a nemzeti és az uniós értékhatárok változásait
 • Kiválasztja az alkalmazandó eljárásrendet és azon belül az alkalmazandó eljárás fajtáját
 • Azonosítja a beszerzési tárgyakat
 • Kiválasztja a kivételi körbe tartozó, valamint a speciális szabályok alá eső (pl. védelmi, egészségügyi) beszerzési tárgyakat
 • Alkalmazza az egybeszámítási szabályokat, meghatározza a közbeszerzés becsült értékét
 • Alkalmazza a felhívásra és a közbeszerzési dokumentumokra vonatkozó előírásokat
 • Ellátja az ajánlatkérő és az ajánlattevő számára előírt közbeszerzési eljárási cselekményeket
 • Alkalmazza a kizáró okokra, az alkalmassági követelményekre és az összeférhetetlenségre előírt szabályokat
 • Alkalmazza a közszolgáltatók beszerzéseire vonatkozó szabályokat
 • Alkalmazza a központosított közbeszerzések szabályait
 • Alkalmazza az építési beruházások speciális szabályait
 • Alkalmazza a közzétételre és a kommunikációra vonatkozó szabályokat
 • Alkalmazza a fenntartható közbeszerzésre irányadó szabályokat
 • Alkalmazza az ajánlatok, részvételi jelentkezések benyújtására és elbírálására vonatkozó szabályokat
 • Figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Hatóság és/vagy a a közbeszerzési jogalkotásért felelős minisztérium által kiadott közbeszerzési vonatkozású jogalkalmazást elősegítő dokumentumokat
 • Nyomon követi a közbeszerzési vonatkozású jogszabályok változásait
 • Figyelemmel kíséri a Közbeszerzési Döntőbizottság aktuális döntéseit
 • Nyomon követi az Európai Unió közbeszerzéseket szabályozó joganyagát
 • Érvényesíti a közbeszerzési eljárásban a szakértelem biztosításával szemben támasztott követelményeket
 • Mérlegeli a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó bevonásának lehetőségét / kötelezettségét a közbeszerzési eljárásba
 • Áttekinti a közbeszerzési intézményrendszert
 • Folyamatosan nyomon követi a közbeszerzési jogalkotásért felelős minisztérium és a Közbeszerzési Hatóság tevékenységét
 • Elhatárolja a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság tevékenységét
 • Koordinálja a közbeszerzési jogorvoslati kérelem előkészítését, felismeri a közbeszerzési eljárás során felmerülő jogsértéseket
 • Nyomon követi a hivatalbóli jogorvoslati eljárást kezdeményezők körének adott eljárásban folytatott tevékenyégét
 • Összeveti és alkalmazza a közigazgatási hatósági eljárás és a közbeszerzési jogorvoslati eljárás szabályait
 • Figyelemmel kíséri az Európai Unió Bíróságának közbeszerzési tárgyú esetjogát
 • Segítséget nyújt az esetleges jogorvoslati kérelem elkészítéséhez, illetve az előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszhoz
 • Használja az Elektronikus Közbeszerzési Rendszert
 • Meghatározza az egyes közbeszerzési eljárások során közzéteendő hirdetményeket és tájékoztatókat, kiválasztja az adott eljárási cselekményhez tartozó hirdetménytípust
 • Alkalmazza a közbeszerzési eljárásokra vonatkozó elektronikus dokumentálás szabályait
 • Elektronikusan gyakorolja az eljárási cselekményeket és biztosítja az írásbeliség érvényesülését
 • Használja az elektronikus, ingyenes hatósági vagy közhiteles nyilvántartásokat
 • Kitölti a hirdetménymintákat
 • Elhatárolja a TED-adatbankban is, vagy kizárólag a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetményeket
 • Feladja a közbeszerzési hirdetményeket és tájékoztatókat
 • Nyomon követi a hirdetmények ellenőrzésének rendszerét
 • Alkalmazza a helyesbítés szabályait
 • Használja a hatályos jogszabályok gyűjteményét
 • Adatokat keres a közbeszerzési vonatkozású honlapokon
 • Biztosítja a nyilvánosságot, elektronikusan közzéteszi a dokumentumokat
 • Közbeszerzési szempontból közreműködik az alkalmassági követelmények meghatározásában, figyelemmel kíséri és elősegíti a jogszabályokban rögzített előírások jogszerű alkalmazását
 • Közbeszerzési szempontból közreműködik az értékelési szempontrendszer összeállításában, figyelemmel kíséri és elősegíti a jogszabályokban rögzített előírások jogszerű alkalmazását
 • Közbeszerzési szempontból közreműködik az aránytalanul alacsony ár és az irreális ajánlati elemek vizsgálatában, figyelemmel kíséri és elősegíti a jogszabályokban rögzített előírások jogszerű alkalmazását
 • Elkészíti a közbeszerzési eljárás felhívását és közbeszerzési vonatkozású dokumentációját
 • Meghatározza az egyes eljárástípusok időtartamát és ütemezését
 • Előkészíti a közbeszerzési eljárás során szükséges dokumentumokat, iratmintákat
 • Koordinálja az előzetes piacfelmérést, becsült értéket számol
 • Lebonyolítja a közbeszerzési eljárás során szükséges hivatalos levelezést
 • Ellátja a közbeszerzési dokumentumok kezelésére, őrzésére vonatkozó feladatokat
 • Alkalmazza a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztására irányuló számítási módszereket
 • Értékeli és beazonosítja az ajánlatokban előterjesztett dokumentumokat
 • Összeállítja az ajánlatot, összegyűjti a szükséges dokumentumokat és szükség szerint önálló iratmintákat készít
 • Alkalmazza az önálló és a közös ajánlattétel szabályait a gyakorlatban
 • Előkészíti és szükség szerint elkészíti a közbeszerzési tervet és szabályzatot
 • Előkészíti a közbeszerzési jogorvoslati eljárás során szükséges dokumentumokat
 • Lefolytatja az előzetes vitarendezést
 • A jogorvoslati szakasz tárgyalásán szükség szerint nyilatkozatot tesz, közreműködik a beadványok elkészítésében és elemzi a jogorvoslati döntéseket
 • Ellenőrzi a közbeszerzési szabályok előírásainak érvényesülését a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés, vagy a szerződés módosítása, illetve a szerződés teljesítésének ellenőrzése során
 • Szükség szerint koordinálja a szerződés teljesítése során szükséges dokumentumok kibocsátását
 • Nyomon követi a támogatásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzéséhez szükséges dokumentumok körét, szükség szerint elkészíti azokat és kapcsolatot tart az érintett szervekkel

Valamint megszerezze, elsajátítsa az alábbi szakmai kompetenciákat:

 • A közbeszerzési kötelezettség meghatározása, a közbeszerzési jogszabályok
 • A közbeszerzési jogforrások rendszere
 • Az Európai Unió közbeszerzési tárgyú jogforrásai, dokumentumai
 • A közbeszerzés általános szabályai, a közbeszerzési törvény céljai és alapelvei
 • A közbeszerzési törvény hatálya
 • Az ajánlatkérőkre és gazdasági szereplőkre vonatkozó rendelkezések
 • Közzététel és kommunikáció a közbeszerzési eljárásban
 • Az uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzések szabályai
 • A felhívás és a dokumentáció elkészítésének elméleti szabályai
 • A kizáró okok és az alkalmassági feltételek rendszere
 • A közbeszerzés tárgyának meghatározása és a közbeszerzési műszaki leírás
 • Az ajánlattevőkkel és a részvételre jelentkezőkkel kapcsolatos követelmények
 • Az ajánlatok és részvételi jelentkezések, az azok benyújtására és felbontására vonatkozó szabályok
 • Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó szabályok
 • A közbeszerzési eljárások fajtái
 • A közszolgáltatók eljárására vonatkozó különös szabályok
 • A nemzeti eljárásrend szabályai
 • Az építési beruházások é speciális szabályai
 • A központosított közbeszerzések szabályai
 • A Közbeszerzési Hatóság jogállása és feladatai
 • A Közbeszerzési Hatóság hatósági tevékenysége
 • A Közbeszerzési Döntőbizottság jogállása, feladata, felépítése
 • Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók bevonásának szabályai
 • A közbeszerzések ellenőrzésének rendszere: a támogatásból megvalósuló közbeszerzések ellenőrzése
 • A kérelemre és a hivatalból induló közbeszerzési jogorvoslati eljárás-kezdeményezés, az előzetes vitarendezés szabályai
 • A közbeszerzési jogorvoslati eljárás szabályai
 • Elektronikus Közbeszerzési Rendszer
 • A hirdetmények és tájékoztatók kitöltésének, közzétételének rendszere
 • A közbeszerzési eljárás elektronikus dokumentálásának gyakorlata
 • A közbeszerzési eljárások ellenőrzése
 • Elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások
 • CPV kódrendszer
 • TED adatbank és Közbeszerzési Értesítő
 • Nyilvánosság biztosítása az elektronikus közzététel útján
 • A költségvetési szervek tervezési folyamatainak alapvonásai
 • Az alkalmassági követelmények előírása és igazolásának módja a gyakorlatban
 • A kizáró okok előírása és igazolásának módja a gyakorlatban
 • Az egyes közbeszerzési eljárások gyakorlati módszertana
 • A közbeszerzési eljárás dokumentálásának gyakorlata
 • A közbeszerzési terv és a közbeszerzési szabályzat
 • A beadványok, nyilatkozatok elkészítésének gyakorlati kérdései a jogorvoslati eljárásban
 • A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés elkészítésének, módosításának, a szerződés teljesítése ellenőrzésének szabályai
 • Előzetes vitarendezés és tárgyalástechnika
 • Jogorvoslati döntvényelemzés

A Közbeszerzési referens tanfolyam bekapcsolódás feltételei:

 • érettségi bizonyítvány

Közbeszerzési referens képzés jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

Kérdésed van? Segítünk!

Csak előbb kattints ide.